nazov-short-color3.png

PROPOZÍCIE: Sokolský beh - 1. ročník

Pozývame vás na prvý ročník behu TJ SOKOL Gajary štartuje tento rok a budeme radi, ak budete pri tom!
Srdečne pozývame dospelých aj deti na túto športovú akciu, ktorá má ambíciu stať sa pravidelnou súčasťou každoročných akcií TJ SOKOL.

Organizátori si vyhradzujú právo na doplnenie a zmenu propozícií do štartu podujatia.

Podmienky účasti na podujatí:

 • vyplnenie, odovzdanie prihlášky a uhradenie štartovného poplatku,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácií,
 • rešpektovanie týchto propozícii a pravidiel
 • dobrý fyzický stav bez aktuálnych zdravotných (najmä respiračných) problémov umožňujúci účasť na Podujatí na vlastné riziko,
 • striktné dodržiavanie v čase konania Podujatia aktuálnych verejnoprávnych regulácii s cieľom zamedziť na Podujatí prípadnému šíreniu pandémie COVID-19 (podrobnosti sú uvedené nižšie v samostatnom bode a budú priebežne aktualizované vzhľadom na aktuálny vývoj
  pandémie COVID-19, finálne až do dňa dátumu konania Podujatia).
 • preteky verejné. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a za zdravotný stav zodpovedá samotný pretekár, vedúci pretekárov alebo rodič. Štartuje sa na vlastné náklady. Je potrebné, aby každý pretekár mal při sebe kópiu alebo originál zdravotného preukazu. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné straty a iné škody. Pretek sa koná za každého počasia. V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné
  nevracia
 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené. Organizátor preteku si vyhradzuje právo na zmeny programu.
 • Organizator si vyhradzuje pravo odmietnut zaradit ucastnika na štart z objetktívnych príčin, napr. naplnenie kapacity behu.

KATEGÓRIE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA:

Pretekár sa zaraďuje do kategórie podľa roku narodenia. Kategórie -Z – ženy, M – muži, deti

Štartovné:

 • DETI – preteky bez štartovného
 • M a Ž:
  • 15 EUR štartovné na mieste
  • 12 EUR/osoba zaplatené do 01.05.2022
  • 10EUR/ osoba zaplatené do 01.04.2022
 • Nordic Walking: 5 EUR/osoba


Úhrada štartovného poplatku je nevratná! Zrušenie registrácie alebo nenastúpenie na preteky z
akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobili organizátori podujatia, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Na požiadanie je možné presunúť zaplatené štartovné na inú osobu.

Štartovný poplatok zahŕňa:
Štartové číslo s čipom, občerstvenie na trati a štartovný balíček

Štart pretekov:

 • DETI:

Sokolici zo skolky 100 m – registracia na mieste
Sokolici 1-2. Rocnik ZS 200 m : – registracia na mieste
Sokolici 3-4. Rocnik ZS 400 m : – registracia na mieste
Sokolici 5-6. Rocnik ZS 600 m : – registracia na mieste
Sokolici 7-9. Rocnik ZS 800 m : – registracia na mieste

 • MUŽI A ŽENY:
  Sokoli 10km : kategorie M, M40, M50, M60+, Ž, Ž40, Ž50, Ž60+ – online registracia
  Sokoli 5km/Nordic walking : kategorie M, M40, M50, M60+, Ž, Ž40, Ž50, Ž60+ – online
  registrácia
 • Detske preteky “Sokolici”:
  pre najmenších bude pripravene male občerstvenie, skákací hrad.

 

Doprava:
Individuálna

Povrch detské preteky:
Trávnik futbalového ihriska

Povrch Sokoli preteky:
Cesta/ spevnená lesná cesta

Občerstvenie:
Na trati hlavného behu – trati A bude zabezpečená jedna občerstvovacia stanica. Po
prebehnutí cieľom bude v cieľovom priestore k dispozícii voda.

Výsledky:
Oficiálne výsledky sú určované na základe času od výstrelu po prebehnutie cieľom

Ceny:
Oceňované budú prvé 3 miesta v každej kategórii. Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční v deň podujatia v blízkosti cieľa pretekov.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátori nepreberajú zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na Podujatí.

Prvá pomoc:
Zdravotná služba bude zabezpečená v cieľovom priestore.

Toalety:
Toalety a šatne budú zabezpečené v areáli futbalového štadióna ŠK GAJARY. Šatne budú voľne dostupne. Za veci si zodpovedá účastník. Neodporúča si nechávať cenné veci v šatni. Šatňa slúži len na prezlečenie/osprchovanie nie na odkladanie vecí.

Protesty:
Protest môže podať každý účastník Podujatia s vydaným štartovým číslom hlavnému
rozhodcovi v cieli pretekov. Poplatok za podanie protestu je 20 Eur.

Upozornenie:
Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sú povinní riadiť sa
pokynom riaditeľa pretekov a hlavného rozhodcu.

Záverečné ustanovenia:
Informácie uvedené v týchto propozíciách sú aktuálne mesiac pred konaním Podujatia, t.j. ku dňu 21.04.2022, a to na základe vyhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie, jej predpokladaného vývoja, opatrení a reštrikcií pri organizovaní hromadných športových podujatí v nasledujúcich týždňoch, ako aj na základe skúseností, ktoré organizátori nadobudli počas predchádzajúceho obdobia počas trvania pandémie COVID- 19 pri organizovaní verejných športových a kultúrnych podujatí.

Úhrada štartovného:
Cez registračný systém na stránke www.sokolskybeh.sk alebo na mieste. Pozor
na mieste výška štartovného 15 EUR.

 

Organizátori si vyhradzujú právo na doplnenie a zmenu propozícií do štartu podujatia. Podmienky účasti na podujatí sú priebežne zverejňované na registračnom profile pretekaj.sk alebo pod linkom nižšie: