PROPOZÍCIE: Sokolský beh - 2. ročník

Pozývame vás na prvý ročník behu TJ SOKOL Gajary štartuje tento rok a budeme radi, ak budete pri tom!
Srdečne pozývame dospelých aj deti na túto športovú akciu, ktorá má ambíciu stať sa pravidelnou súčasťou každoročných akcií TJ SOKOL.

Organizátori si vyhradzujú právo na doplnenie a zmenu propozícií do štartu podujatia.

Podmienky účasti na podujatí:

 • vyplnenie, odovzdanie prihlášky a uhradenie štartovného poplatku,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácií,
 • rešpektovanie týchto propozícii a pravidiel
 • dobrý fyzický stav bez aktuálnych zdravotných (najmä respiračných) problémov umožňujúci účasť na Podujatí na vlastné riziko,
 • striktné dodržiavanie v čase konania Podujatia aktuálnych verejnoprávnych regulácii s cieľom zamedziť na Podujatí prípadnému šíreniu pandémie COVID-19 (podrobnosti sú uvedené nižšie v samostatnom bode a budú priebežne aktualizované vzhľadom na aktuálny vývoj
  pandémie COVID-19, finálne až do dňa dátumu konania Podujatia).
 • preteky verejné. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a za zdravotný stav zodpovedá samotný pretekár, vedúci pretekárov alebo rodič. Štartuje sa na vlastné náklady. Je potrebné, aby každý pretekár mal pri sebe kópiu alebo originál zdravotného preukazu. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné straty a iné škody. Pretek sa koná za každého počasia. V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia,
 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené. Organizátor preteku si vyhradzuje právo na zmeny programu.
 • Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť zaradiť účastníka na štart z objektívnych príčin ,
  napr. naplnenie kapacity podujatia.

KATEGÓRIE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA:

Pretekár sa zaraďuje do kategórie podľa roku narodenia. Kategórie -Z – ženy , M – muži , DETI .
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a
mesiac narodenia.

Štartovné:

 • DETI – preteky bez štartovného
 • Muži a Ženy:
  • 20 EUR štartovné na mieste
  • 18 EUR /osoba zaplatené do 18.05.2023
  • 15 EUR / osoba zaplatené do 01.04.2023
 • Nordic Walking: 5 EUR / osoba

   

Úhrada štartovného poplatku je nevratná! Zrušenie registrácie alebo nenastúpenie na preteky z
akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobili organizátori podujatia, nie je dôvodom na vrátenie
štartovného.

Štartovný poplatok bežcov zahŕňa:
Štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati a v cieli podujatia, · pamätnú účastnícku medailu a štartovný balíček.

Štartovný poplatok nordic walking zahŕňa:
Štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati a v cieli podujatia, · pamätnú účastnícku medailu.

 

Štart pretekov:

 • DETI o 10:00:

Sokolíci zo škôlky 50 m – registrácia na mieste
Sokolíci 1-2. Ročník ZŠ 100 m : – registrácia na mieste
Sokolíci 3-4. Ročník ZŠ 200 m : – registrácia na mieste
Sokolíci 5-6. Ročník ZŠ 300 m : – registrácia na mieste
Sokolíci 7-9. Ročník ZŠ 400 m : – registrácia na mieste

 • MUŽI A ŽENY:
  Sokoli 10 km : kategórie M, Ž – online registrácia
  Sokoli 5 km / Nordic walking : kategórie M, Ž – online registrácia

   

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené vo štvrtok, 18.05.2023 o 23:59. Po tomto dátume, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky Vám budú ponúknuté po vyplnení online
prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo
zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby
kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte
priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú
priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie
byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové
číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu
usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom
prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú
osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená.
Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.
V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese:
prihlaska@vysledkovyservis.sk

 

Organizačné informácie :

Doprava:
individuálna.

Povrch detské preteky:
trávnik futbalového ihriska

Povrch Sokoli preteky:
cesta/ spevnená lesná cesta

Výsledky:
Oficiálne výsledky sú určované na základe času od výstrelu po prebehnutie cieľom (guntime)

Ceny:
Oceňované budú prvé tri miesta v každej kategórii. Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanien cien sa uskutoční v deň podujatia v blízkosti cieľa pretekov.

Vyhodnocované katagórie a odmeny:

  • Muži (celkový vítaz) 10KM :
   • 1.miesto : 100 EUR
   • 2.miesto : 50 EUR
   • 3.miesto : 30 EUR
  • Ženy (celkový vítaz) 10KM :
   • 1.miesto : 100 EUR
   • 2.miesto : 50 EUR
   • 3.miesto : 30 EUR
  • Kategória muži a ženy 5KM budú vyhodnotené vecnými cenami
  • Kategória nordic walking bude vyhodnotená vecnými cenami
  • Kategórie detských behov budú vyhodnotené vecnými cenami.

 

Občerstvenie:
Na trati hlavného behu bude zabezpečená občerstvovacia stanica. Po prebehnutí cieľom bude v cieľovom priestore k dispozícii voda.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátori nepreberajú zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Prvá pomoc:
Zdravotná služba bude zabezpečená v cieľovom priestore.

Toalety:
Toalety budú zabezpečené v areáli futbalového štadióna ŠK GAJARY.

Protesty:
Protest môže podať každý účastník Podujatia s vydaným štartovým číslom hlavnému
rozhodcovi v cieli pretekov. Poplatok za podanie protestu je 20 Eur.

Upozornenie:
Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynom riaditeľa pretekov a hlavného rozhodcu.

Záverečné ustanovenia:
Informácie uvedené v týchto propozíciách sú aktuálne mesiac pred konaním podujatia, t.j. ku dňu 20.05.2023, a to na základe vyhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie, jej predpokladaného vývoja, opatrení a reštrikcií pri organizovaní hromadných športových podujatí v nasledujúcich týždňoch, ako aj na základe skúseností, ktoré organizátori nadobudli počas predchádzajúceho obdobia počas trvania pandémie COVID- 19 pri organizovaní verejných športových a kultúrnych podujatí.

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom  prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.